Bedrijven zijn druk bezig met het digitaliseren van hun bedrijfsvoering. De directie van een thuiszorgorganisatie met 150 personeelsleden (v/m) oriënteerde zich op een overgang naar WMS. Deze overgang vroeg om een herbezinning op kosten en had daarmee ook gevolgen voor de aansturing, werkwijze en inrichting. De keuze van de directie was een RVE-structuur met veel regelruimte laag in de organisatie. Kernvragen: Hoe krijgen we iedereen mee? Wat leggen we waar? Hoe geven we het handen en voeten? En hoe regelen we de afstemming tussen medewerkers, teams en stafafdelingen? De directie werkte hierin nauw samen met de medezeggenschapsraad.

Interventies:

  • Identificeren van informele leiders in de verschillende teams en deze betrekken bij de voorbereidingen van de plenaire dag.
  • Coachen van de directie ten aanzien van hun rol tijdens en na het LSI-event.
  • Randvoorwaarden afstemmen/overeenkomen met directie voor een succesvol LSI-event.
  • Uitvoering LSI voor 150 medewerkers en MT.
  • Vanuit de LSI subgroepen begeleiden in hun afstemming met de diverse stafdiensten (op het gebied van HR, scholing, elke RVE moet zelfsturend zijn, inkoop, facilitair), luisteren naar wat er nodig is en zorgen voor wederzijds begrip en uitleg.

Het resultaat: RVE-structuur die gestalte krijgt.